Enfoque Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible aposta por un modelo integral e sistémico que faga viable económica e socialmente a pesca artesanal, actuando sobre os factores que poñen en perigo a existencia das comunidades pesqueiras tradicionais no mundo. Partindo de principios como converter aos pescadores nos protagonistas reais do cambio ou defender a redistribución dos éxitos e logros entre o maior número de axentes sociais que interveñen nun proxecto, procuramos garantir o papel do pescador como auténtico xestor do medio ambiente mariño. A maior eficiencia dos recursos mariños, garantindo ao mesmo tempo a súa sostibilidade ambiental, e a consolidación máis próxima da relación entre o pescador e a sociedade, son, ademais, prioridades da razón de ser da fundación.